10. 12. 2019  23:05 Radúz
Akademický informačný systém

Projekty


Asymetrické a stereoselektívne reakcie. Dipolárne cykloadície, Sm(II)-indukované adície, cyklizácie a oxykarbonylácie v totálnych syntézach prírodných látok a ich analógov.

Garant: prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Sm(II)-Indukované diastereoselektívne redukčné spojenie (kapling) nitrónov odvodených od sacharidov s etylakrylátom, príprava gama-aminokyselín resp. malých peptidov zložených z gama-aminokyselín. Syntéza biologicky dôležitých chirálnych gama-aminokyselín, konkrétne hydroxy-, trihydroxy- a tetrahydroxy--aminokyselín, laktámov, pyrolidínov, piperidínov, pyrolizidínov a indolizínov. Vplyv Lewisových kyselín na regio- a diastereoselektivity cykloadičných reakcií chirálnych nitrónov. N,N-bidentátne chirálne ligandy bisoxazolínového typu a N,P-ligandy na báze binaftolu. Pd(II)*-katalyzované oxy- a aminokarbonylácie na modelových substrátoch (pent-4-én-1,3-diol, 1-NP-pent-4-én-3-ol, 6-NP-hex-1-én-3-ol). Korelácia enantioselektivity reakcie s vypočítanými tranzitnými stavmi pomocou semiempirickej metódy PM5 a ab initio. Syntéza meso-polyolov (4-benzyloxy-hepta-1,6-dién-3,5-diolov s ribo a xylo konfiguráciou) a (syn/anti)-non-1-én-3,5-diolu (prekurzor pre Hagenove laktóny).
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikácia projektu:1/3549/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0