18. 10. 2019  13:10 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium metód návrhu a zhotovenia cievok z vodiča s kruhovým prierezom na báze vysokoteplotného supravodiča

Garant: Dr.-Ing. Marcela Pekarčíková


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na štúdium metód návrhu a zhotovenia cievok elektromagnetov z vysokoteplotných supravodivých pások s využitím originálnej architektúry vodiča a inovatívneho konceptu chladenia. Vodič v tvare kábla, v ktorom sú supravodivé pásky navinuté na kovovú rúrku s priemerom 3 až 8 mm, umožňuje chladenie pomocou prietoku chladiaceho média (kvapalný dusík, He plyn) rúrkou. Cievka, navinutá z takéhoto vodiča, môže mať potom veľmi jednoduchú a lacnú tepelnú izoláciu z polyuretánovej peny bez použitia vákua. Vzhľadom na závislosť vlastností supravodiča od teploty, magnetického poľa a mechanického namáhania vyžaduje optimalizácia architektúry vodiča vrátane procesu jeho zhotovenia rozsiahle modelovanie zamerané na riešenie mechanických, elektromagnetických a tepelných problémov. Bude pritom nevyhnutné experimentálne charakterizovať vlastnosti použitých materiálov pomocou špecializovaných meracích techník a metód štrukturálnej analýzy. Vyšší stupeň komplexnosti riešených problémov očakávame pri návrhu a zhotovení cievky z optimálne pripraveného vodiča. Záverečný test navrhovanej koncepcie sa uskutoční na cievke s vnútorným priemerom 120 mm, v ktorej bude v 4 vrstvách celkovo 80 závitov vodiča, schopného pri chladení prietokom kvapalného dusíka prenášať prúd aspoň 1000 A, pričom hrúbka tepelnej izolácie cievky bude najviac 20 mm.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-14-0438
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Roman Čička, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.spoluriešiteľ
Dr.-Ing. Marcela Pekarčíkovázodpovedný riešiteľ
Ing. Eva Cuninková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Mišík, PhD.spoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Mgr. Michal Skarba, PhD.spoluriešiteľ