20. 11. 2019  1:15 Félix
Akademický informační systém

Projekty


Rozvoj poznatkovej bázy v oblasti pokročilých kovových materiálov s využitím moderných teoretických, experimentálnych a technologických postupov

Garant: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na zrýchlenie rozvoja poznatkovej bázy v oblasti pokročilých kovových materiálov za účasti reprezentatívnej časti aktuálnej vedeckej základne Slovenska, menovite Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, Fyzikálneho ústavu (FÚ) Slovenskej akadémie vied (SAV) a Ústavu materiálového výskumu (ÚMV) SAV. Pri riešení projektu bude využitá špičková nedávno obstaraná prístrojová technika dostupná riešiteľským pracoviskám v univerzitných vedeckých parkoch STU v Bratislave a Trnave, ako aj vo vedeckých centrách SAV v Bratislave (FÚ) a Košiciach (ÚMV). Experimentálne orientovaný výskum bude kombinovaný s výpočtami z prvých princípov (FÚ SAV) a termodynamickými predikciami (ÚMV SAV), teda postupmi, v ktorých dosiahli riešiteľské pracoviská z SAV svetové uznanie. Tematicky pôjde o teoretické a experimentálne štúdium pokročilých kovových materiálov hlavne z hľadiska fázových rovnováh a tvorby nových resp. spresňovania už existujúcich fázových diagramov, charakterizovania kryštálových štruktúr neznámych a málo preštudovaných komplexných fáz, elektrochemických a katalytických vlastností povrchov, ako aj inovácií v oblasti prípravy tenkých vrstiev, povlakov a pások. Očakávané výsledky budú postupne publikované v relevantných vedeckých časopisoch, použité riešiteľmi projektu v pedagogickom procese, prípadne konzultované so zástupcami výrobného sektora s cieľom transferu technologických poznatkov do praxe. Všetky riešiteľské pracoviská majú obrovské skúsenosti s propagáciou vedy, ktoré chcú využiť a naďalej rozvíjať aj v rámci projektu.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:APVV-15-0049
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2016
Datum ukončení projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníků projektu:11
Počet oficiálních pracovníků projektu:11

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Libor Ďuriška, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Pavol Noga, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Pavol Priputen, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dušan Vaňa, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Juraj Halandaspoluriešiteľ
Mgr. Michal Skarba, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Veronika Malovcováspoluriešiteľ
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Muškaspoluriešiteľ
Ing. Ľubomír Gabrišspoluriešiteľ