24. 10. 2020  3:18 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Možnosti spracovania kvapalných a pevných uhľovodíkových odpadov v katalytických štiepnych procesoch spracovania ropných frakcií - fluidnom katalytickom krakovaní a hydrokrakovaní na palivá. Modifikácia a charakterizácia zeolitov a zeolitových katalyzátorov

Garant: doc. Ing. Agáta Smiešková, CSc.


Základné informácie
   Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt sa zaoberá štúdiom spracovania kvapalných a pevných odpadových uhľovodíkov ? opotrebovaných olejov a plastov ? v katalytických štiepnych procesoch spracovania ropných frakcií: fluidnom katalytickom krakovaní a hydrokrakovaní predovšetkým na frakcie motorových palív ? benzín a motorovú naftu. Práca zahrňuje úpravu, modifikáciu a charakterizáciu zeolitov a zeolitových katalyzátorov pre hydrokrakovanie (HC) a fluidné katalytické krakovanie (FCC), úpravu kvapalných a pevných odpadových uhľovodíkov na frakcie vhodné pre dané katalytické procesy, laboratórne katalytické testy FCC (MAT-MikroAktivitný test podľa ASTM normy) a HC (laboratórny tlakový prietokový reaktor) s priemyselnými surovinami aditivovanými s upravenými odpadovými uhľovodíkovými frakciami vo vhodnom pomere, ako aj vývoj metodík hodnotenia vlastností motorových palív.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:
Oddelenie technológie ropy a petrochémie (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikácia projektu:
1/3575/06
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0