18. 10. 2019  9:20 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium rýchlych stochastických oscilácií akréčnych systémov pomocou misií Kepler, XMM-Newton a Swift

Garant: Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je štúdium rýchlych stochastických oscilácií generovaných pri turbulentnej akrécii hmoty v kozmických objektoch, kde hlavným hnacím mechanizmom je akrécia hmoty prostredníctvom disku. Toto stochastické mihotanie (tzv. flickering) nepochádza iba z jedného zdroja a má pomerne komplikovanú štruktúru. Pre analýzu takto komplikovaného javu sú potrebné kvalitné dáta s veľkou kadenciou a na dlhej časovej základni. Vítaná je multifrekvenčná stratégia s dôrazom na vysoké energie. Ideálnou kombináciou spĺňajúcou tieto požiadavky sú pozorovania družicami Kepler, XMM-Newton a Swift. Navrhovaný projekt je postavený na analýze dát z týchto misií a štúdium frekvenčného spektra a tzv. „superposed shot profile“. Fenomenológia flickeringu je veľmi bohatá a neustále odkrýva nové prvky, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Preto pre pochopenie jedného zo základných fyzikálnych mechanizmov generujúcich energiu vo vesmíre je potrebné túto fenomenológiu dostatočne popísať s dôrazom na detaily ale aj množstvo študovaných objektov.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-17-0176
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2018
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2022
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Pavol Bezák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ