17. 10. 2019  13:13 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum novej generácie implantačného a depozičného procesu za účelom získania dynamicky atomárne čistých povrchov pre zvýšenie adhézie a prípravu tvrdých povlakov s redukovaným vnútorným napätím.

Garant: prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Budúca generácia PIII&D procesu založená na HiPIMS technológii (vysokovýkonné pulzné magnetrónové naprašovanie) využíva implantáciu kovových prvkov do zložitých 3D štruktúr. Spojenie PIII&D-HiPIMS, implantačného a depozičného procesu umožní kvalitatívne zvýšiť súčasnú depozíciu povlakov a tenkých vrstiev, ale aj pripraviť ich s iným zložením, s takým, ktoré existovalo len v teoretických úvahách. HiPIMS využíva krátke, energetické pulzy, privádzané na terč, za účelom vytvorenia veľmi hustej plazmy s vysokým stupňom ionizácie. Cieľom tohto projektu je štúdium fyzikálnych, časovo rozlíšiteľných javov vznikajúcich počas PIII&D-HiPIMS procesu a to interakcie plazmy s nadkritickou hustotou s magnetický poľom a transport kovových iónov smerom k substrátu s pulzným predpätím, na vlastnosti nanokompozitných TiAlN povlakov. Pre overenie dosiahnutých vlastností takto pripravených povlakov budú ich vlastnosti konfrontované s povlakmi pripravenými existujúcimi technológiami jednosmerným magnetrónovým naprašovaním (dcMS) a depozíciou pomocou oblúkového výboja (LARC©). V navrhovanom projekte sa zameriame hlavne na prípravu atomárne čistých povrchov pomocou plazmového leptania kovovými iónmi za účelom zvýšenia adhézie a zníženia napätia v povlaku ich implantáciou. Pripravené povlaky po optimalizácii technologických parametrov budú aplikované na rezné nástroje vyrobené zo spekaného karbidu volfrámu a na lisovacie formy, pričom očakávame, že sa zvýši trvanlivosť nástrojov v dôsledku lepšej adhézie na rozhraní povlak - podložka (nástroj), zvýši sa oteruvzdornosť povlakov znížením vnútorných pnutí v objeme povlaku.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-17-0138
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2018
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2021
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:12

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Martin Bajčičák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Bohovičová, PhD.spoluriešiteľ
doc. PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Igor Jančuška, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Jozef Krajčovič, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Karol Kvetan, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Meško, Ph.D.spoluriešiteľ
RNDr. Peter Perichta, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Lýdia Rízeková Trnková, PhD.spoluriešiteľ