16. 10. 2019  7:32 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Štruktúra fermiónových vlnových funkcií a jej vplyv na presnosť metódy fixed-node diffusion Monte Carlo

Garant: Ing. Matúš Dubecký, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Metóda fixed-node diffusion Monte Carlo (FNDMC) dosiahla v posledných rokoch vysokú presnosť v rôznych systémoch (kde popis metódami stredného poľa ako DFT nepostačuje) od slabo viazaných nekovalentných komplexov k silne korelovaným pevným fázam oxidov prechodných prvkov pri vysokom tlaku. Vďaka výhodnému škálovaniu, paralelizmu a priamemu popisu periodicity získava FNDMC popularitu ako bezkonkurenčná referenčná metóda pre veľké realistické komplexné mnoho-elektrónové systémy. Nedávne výsledky naznačujú, že očakávaná presnosť nieje vždy dostupná, výsledky sú preceňované, alebo závisia od parametrov ktoré doteraz neboli brané do úvahy. Dôvodom je predovšetkým nekompletné pochopenie FN aproximácie (FNA) a jej súvis s inými zdrojmi nepresnosti metódy. Našim cieľom je identifikácia a prehĺbenie koncepčného pochopenia kľúčových zdrojov chýb FNDMC. Plánujeme odkryť v súčasnosti neznáme prepojenie medzi generickými uzlovými vlastnosťami (v pozičnej reprezentácií, napr. topológia) fermiónových vlnových funkcií a mnohodeterminantnými rozvojmi a okupačnými číslami 1-časticovej redukovanej matice hustoty, ako aj separáciou elektrónovej korelačnej energie na dynamickú a nedynamickú komponentu, čo umožní lepšie pochopenie limít FNA a odlíšenie FN-odchýlky od iných zdrojov nepresností metódy FNDMC. Navyše plánujeme rozsiahle mapovanie presnosti FNDMC na modelových systémoch ktoré pokryjú rôzne režimy interakcie elektrónov (slabá, silná), vylepšenie metodológie a aplikácie na technologicky významné problémy ako stabilita a optické vlastnosti 2D materiálov a polovodičov a katalýzu na prechodných kovoch a ich oxidoch. Výsledky projektu prispejú k hlbšiemu fyzikálnemu pochopeniu elektrónovej korelácie v komplexných mnohoelektrónových systémoch a limít FNDMC metodológie, ako aj k racionálnemu používaniu a kontrole zdrojov chýb tejto metódy cennej pre veľké systémy
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-17-0283
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Matúš Dubecký, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
RNDr. Andrej Antušek, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Martin Šulka, PhD.spoluriešiteľ