21. 1. 2020  8:46 Vincent
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh paradigmy výroby - vízia výrobných systémov v koncepcii Industry 4.0

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Inovatívna koncepcia vedeckého projektu zahŕňa nový model koncepčného riešenia so zameraním na výrobné systémy ako paradigma návrhu výroby - vízie štandardizovanej platformy pre návrh a vývoj výrobných systémov podľa trendov a filozofie Industry 4.0 – technickej, organizačnej a predovšetkým definovanej 4. priemyselnej revolúcie. Podstata riešeného projektu spočíva v inovatívnom prístupe k riešeniu problematiky, kde predmet výroby predstavuje hlavného nositeľa informácií, v ktorom sa tieto novo vznikajúce údaje neustále zhromažďujú do stromu informácií a v každom okamihu výrobného procesu poskytuje s dostatočným predstihom potrebné informácie svojmu okoliu (Logistika 4.0). Okolie treba chápať ako množinu výrobných systémov (inteligentná továreň) a zariadení (kyber-fyzikálne systémy), ktoré spolu navzájom kooperujú a interaktívne komunikujú s nositeľom informácií na jednotnej komunikačnej zbernici (Internet of things) v súlade s koncepciou Industry 4.0. Dôležitým faktorom v prestavbe výrobných systémov na platformu Industry 4.0 je spolupráca človeka a inteligentného výrobného zariadenia, ich vzájomná kompatibilita, zosieťovanie a synchronizácia pri kooperácii. Hlavným cieľom je vytvorenie implementačnej štruktúry Industry 4.0. Uvedená štruktúra pozostáva z viacvrstvového rámca a bude znázorňovať, postupnosť jednotlivých krokov pri implementácii požiadaviek Industry 4.0. Téma projektu umožňuje priniesť množstvo originálnych riešení, ako napr. získanie štandardizovanej platformy (metodiky) pre zavádzanie filozofie Industry 4.0 do výroby prostredníctvom komparácie modelových výrobných systémov, procesov, produktov a ľudí v súčasnom stave a po transformácii na výrobný systém v koncepcii Industry 4.0. Štandardizovaná platforma taktiež umožní implementáciu technológií a technických riešení do výrobných prostriedkov a umožní vytvorenie štandardizácie štrukturálnych princípov pri návrhu a vývoji výrobných systémov, procesov a výrobkov v koncepte Industry 4.0.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-17-0092
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2018
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2022
Počet pracovníkov projektu:29
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:29

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Marcela Bučányová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Erika Hrušková, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matej Janíčekspoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Košťál, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Kuruc, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martina Kusá, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Šimon Leckýspoluriešiteľ
Ing. Petra Marková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miriam Matúšová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dávid Michalspoluriešiteľ
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Moravčíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Andrea Mudriková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Necpal, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. František Pecháček, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vanessa Prajová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Szabó, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vladimír Šimna, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.spoluriešiteľ
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.spoluriešiteľ