11. 12. 2019  8:48 Hilda
Akademický informační systém

Projekty


Plazmonové rezonancie vo fotonických kryštáloch a uhlíkových nanorúrkach

Garant: Ing. Jana Bohovičová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je štúdium interakcie svetla s periodickými planárnymi štruktúrami metalo-dielektrických fotonických kryštálov ako aj vertikálnych uhlíkových nanorúrok. Projekt sa sústreďuje na hlbšie porozumenie fyzikálneho javu plazmonových rezonancií v periodicky tvarovaných metalo-dielektrických štruktúrach a v nanoštruktúrach uhlíkových nanorúrok s grafénom uvažujúc aj nelineárne efekty. Optická odozva dielektrických fotonických štruktúr môže byť značne modifikovaná kovovou alebo grafénovou vrstvou vytvárajúcou jav plazmonického naviazania. Vytvorené štruktúry budú charakterizované najmä meraním odozvy kovovodielektrickej štruktúry a identifikáciou Braggovských, Fano a Mie rezonancií, ako aj povrchových plazmónov, pomocou širokospektrálnej uhlovo rozlíšenej reflexnej spektroskopie. Testovaná bude funkcionalita a schopnosť generovať i detekovať svetelné spektrá v oblasti od NUV do NIR štruktúry uhlíkových nanorúrok s grafénom z hľadiska jej elektrických a optických vlastností. Budú vyvinuté prostriedky numerickej simulácie riešením Maxwellových rovníc založené na princípe blokovej iteračnej metódy vo frekvenčnej oblasti ako aj RCWA metódy.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikace projektu:APVV-17-0343
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2018
Datum ukončení projektu:30. 06. 2022
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Jana Bohovičová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Meško, Ph.D.spoluriešiteľ