22. 10. 2019  4:20 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Plazmonové rezonancie vo fotonických kryštáloch a uhlíkových nanorúrkach

Garant: Ing. Jana Bohovičová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je štúdium interakcie svetla s periodickými planárnymi štruktúrami metalo-dielektrických fotonických kryštálov ako aj vertikálnych uhlíkových nanorúrok. Projekt sa sústreďuje na hlbšie porozumenie fyzikálneho javu plazmonových rezonancií v periodicky tvarovaných metalo-dielektrických štruktúrach a v nanoštruktúrach uhlíkových nanorúrok s grafénom uvažujúc aj nelineárne efekty. Optická odozva dielektrických fotonických štruktúr môže byť značne modifikovaná kovovou alebo grafénovou vrstvou vytvárajúcou jav plazmonického naviazania. Vytvorené štruktúry budú charakterizované najmä meraním odozvy kovovodielektrickej štruktúry a identifikáciou Braggovských, Fano a Mie rezonancií, ako aj povrchových plazmónov, pomocou širokospektrálnej uhlovo rozlíšenej reflexnej spektroskopie. Testovaná bude funkcionalita a schopnosť generovať i detekovať svetelné spektrá v oblasti od NUV do NIR štruktúry uhlíkových nanorúrok s grafénom z hľadiska jej elektrických a optických vlastností. Budú vyvinuté prostriedky numerickej simulácie riešením Maxwellových rovníc založené na princípe blokovej iteračnej metódy vo frekvenčnej oblasti ako aj RCWA metódy.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-17-0343
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2018
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2022
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Jana Bohovičová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Meško, Ph.D.spoluriešiteľ