22. 9. 2019  16:38 Móric
Akademický informačný systém

Projekty


Vzdelávanie stredoškolských učiteľov chémie a biológie zamerané na riešenie problémových úloh každodenného života a na nové trendy v chémii a biológii.

Garant: doc. Ing. Pavel Kovařík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt bude zameraný na oboznamovanie stredoškolských učiteľov s novými poznatkami v chémii a biológii, na pomoc pri riešení problémových úloh, ako aj na ich prípravu na nové formy výučby chémie a biológie, najmä na využívanie multimediálnych prostriedkov, elearningu a výučbu formou riešenia problémov. Príprava sa uskutoční formou viacdňových metodických seminárov (prednášky, konzultácie), názorných laboratórnych cvičení a práce s internetom pri získavaní, spracovávaní a využívaní poznatkov z chémie a biológie. Ťažisko bude spočívať tiež v príprave doplnkových vzdelávacích materiálov. Vzdelávanie učiteľov sa bude konať na FCHPT STU v Bratislave a na jej detašovanom pracovisku v Humennom, prípadne inde v SR.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:3/3019/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:30. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0