18. 1. 2020  5:17 Bohdana
Akademický informační systém

Projekty


Supravodivé vodiče v podmienkach silnoprúdových elektrotechnických zariadení

Garant: doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je vypracovať a experimentálne overiť modely správania elektrotechnických zariadení, ktoré sú konštruované zo supravodivých vodičov. Projekt je zameraný na kvantifikovanie základných parametrov s osobitným zreteľom na veľkosť striedavých strát v supravodivých častiach. Skladá sa zo štyroch logicky naväzujúcich etáp, ktoré sa s časti prelínajú. Etapy sú zamerané na vypracovanie vhodných postupov simulácie, na návrh aparatúry a experimentálne vyhodnotenie striedavých strát supravodiča nesúceho striedavý prúd a vystavenému vonkajšiemu striedavému magnetickému polu a na návrh, zhotovenie a experimentálne testovanie modelov elektrotechnických zariadení. Bude pritom potrebné štandardizovať meracie postupy pre základné elektroenergetické zariadenia (prenosový kábel, transformátor). Porovnaním experimentálnych prác s navrhnutými simuláciami budeme verifikovať vhodnosť použitých modelov správania a metód simulácie.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky (FEI)
Identifikace projektu:APVV-51-45605-1
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:30. 04. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0