16. 11. 2019  22:53 Agnesa
Akademický informačný systém

Projekty


Supravodivé vodiče v podmienkach silnoprúdových elektrotechnických zariadení

Garant: doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je vypracovať a experimentálne overiť modely správania elektrotechnických zariadení, ktoré sú konštruované zo supravodivých vodičov. Projekt je zameraný na kvantifikovanie základných parametrov s osobitným zreteľom na veľkosť striedavých strát v supravodivých častiach. Skladá sa zo štyroch logicky naväzujúcich etáp, ktoré sa s časti prelínajú. Etapy sú zamerané na vypracovanie vhodných postupov simulácie, na návrh aparatúry a experimentálne vyhodnotenie striedavých strát supravodiča nesúceho striedavý prúd a vystavenému vonkajšiemu striedavému magnetickému polu a na návrh, zhotovenie a experimentálne testovanie modelov elektrotechnických zariadení. Bude pritom potrebné štandardizovať meracie postupy pre základné elektroenergetické zariadenia (prenosový kábel, transformátor). Porovnaním experimentálnych prác s navrhnutými simuláciami budeme verifikovať vhodnosť použitých modelov správania a metód simulácie.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky (FEI)
Identifikácia projektu:APVV-51-45605-1
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0