23. 10. 2019  22:24 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Prediktívne modelovanie nových funkčných materiálov pre technologické aplikácie (schéma Návraty)

Garant: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na kvantovo-mechanické modelovanie tuhých látok za účelom objavovania nových materiálov pre inovatívne technológie. V rámci projektu budú získané nové poznatky o funkcionalizácií prechodných kovov v nových anorganických zlúčeninách v technologicky atraktívnych kondenzovaných formách. Základnou metodológiou výskumu bude originálne výpočtové modelovanie založené na učiacich sa algoritmoch v kombinácii s kvantovo-mechanickými metódami založenými na teórii hustotového funkcionálu. Projekt bude realizovaný v dvoch etapách. V prvej etape budú zmapované nové rodiny zlúčenín s prechodnými kovmi a charakterizované ich kryštálové štruktúry, a v druhej etape sa projekt upriami na ich fyzikálno-chemické vlastnosti a na ich funkcionalizáciu predovšetkým v elektronike a spintronike.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:Schéma Návraty
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 04. 2018
Dátum ukončenia projektu:01. 04. 2019
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkspoluriešiteľ
doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.zodpovedný riešiteľ