16. 6. 2019  4:46 Blanka
Akademický informačný systém

Projekty


Riešenie energetického hospodárstva využitím dostupných obnoviteľných zdrojov energie.

Garant: prof. Ing. František Janíček, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Navrhovaný projekt si kladie za cieľ navrhnúť a zrealizovať nové riešenie zásobovania vybraného poľnohospodárskeho celku elektrickou energiou a teplom. Práve poľnohospodárske prevádzky pri svojej činnosti produkujú množstvo vedľajších odpadných produktoch, ktoré môžu byť využité ako vstupná surovina pri výrobe energie. Projekt je svojím rozsahom rozdelený do štyroch fáz, počas ktorých sa vykoná analýza súčasnej potreby a spotreby jednotlivých druhov energií pri prevádzke celého komplexu, posúdi sa potenciál možných energetických úspor s definovaním požiadaviek na budúce energetické nároky a navrhnú sa riešenia zabezpečenia energetického hospodárstva pomocou využitia vhodných technológií obnoviteľných zdrojov energie. Návrh energetického hospodárstva budeobsahovať viacero variantov, ktoré zohľadnia neistoty budúceho vývoja a možný vývoj ekonomického a právneho prostredia pre realizáciu podobných investícií.
Druh projektu:VTP ()
Pracovisko:Katedra elektroenergetiky (FEI)
Identifikácia projektu:AV 4/0120/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0