18. 9. 2019  23:58 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Experimentálne štúdium produkcie gama-dekalaktónu mikrobiálnou biotransformáciou.

Garant: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu: Projekt je zameraný na štúdium biotransformačnej prípravy prírodnej arómy - gama-dekalaktónu kvasinkami rodu Yarrowia z ricínového oleja. V prvej časti riešenia bude realizovaný skríning kultivačných podmienok a podmienok biotransformácie, selekcia vhodného kmeňa so zameraním na definíciu zloženia kultivačného média, optimalizáciu podmienok kultivácie. Súčasťou výskumu bude vývoj separačného postupu aplikovateľného v technologickej praxi. Otestujú sa podmienky centrifugačného oddelenia buniek a olejovej frakcie, extrakcie, destilačných postupov, membránovej separácie a kvapalinovej chromatografie. Práca v tejto časti sa zameria na získanie údajov potrebných na chemickoinžiniersky návrh separačných zariadení a ich prevádzkovanie. Na základe snímania a optimalizácie základných procesných parametrov bude overený prenos celej technológie do poloprevádzkového merítka (scale-up).
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikácia projektu:APVT-99-019604
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0