Oct 15, 2019   3:57 p.m. Terézia
Academic information system

Projects


Exerimental study of gamma-decalactone production by microbial biotransformation.

Supervisor: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description: Projekt je zameraný na štúdium biotransformačnej prípravy prírodnej arómy - gama-dekalaktónu kvasinkami rodu Yarrowia z ricínového oleja. V prvej časti riešenia bude realizovaný skríning kultivačných podmienok a podmienok biotransformácie, selekcia vhodného kmeňa so zameraním na definíciu zloženia kultivačného média, optimalizáciu podmienok kultivácie. Súčasťou výskumu bude vývoj separačného postupu aplikovateľného v technologickej praxi. Otestujú sa podmienky centrifugačného oddelenia buniek a olejovej frakcie, extrakcie, destilačných postupov, membránovej separácie a kvapalinovej chromatografie. Práca v tejto časti sa zameria na získanie údajov potrebných na chemickoinžiniersky návrh separačných zariadení a ich prevádzkovanie. Na základe snímania a optimalizácie základných procesných parametrov bude overený prenos celej technológie do poloprevádzkového merítka (scale-up).
Kind of project:APVV ()
Department:Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Project identification:APVT-99-019604
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2005
Project close date:31. 12. 2007
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0