Oct 18, 2019   1:45 p.m. Lukáš
Academic information system

Projects


Study of atmosperic plasma surface treatment of solid wood materials.

Supervisor: prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Úžitkové vlastnosti polymérnych materiálov, vrátane materiálov na báze dreva, sú často určené vlastnosťami ich povrchu. Povrchová úprava neizotermickou plazmou sa v súčasnosti presadzujú ako najuniverzálnejšia a z environmentálneho hľadiska najvýhodnejšia metóda povrchovej úpravy umelých polymérnych materiálov a intenzívne sa skúma možnosť jej aplikácií i v drevospracujúcom priemysle. Autormi účastnými v projekte bol vyvinutý a v súčasnosti sa začína i komerčne vyrábať zdroj plazmy, ktorý sa javí mimoriadne výhodný pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle. Hlavnými výhodami je nízka doba opracovania, umožňujúca in-line opracovanie, nízka spotreba energie, robustnosť i bezpečnosť zariadenia.Cieľom riešiteľského kolektívu zloženého z univerzitných i malých priemyselných organizácií je získať základné know-how a otestovať technické postupy pre aplikácie zariadenia na povrchové úpravy materiálov na báze dreva, ako napr. zlepšenie adhézie, hydrofóbnosť, bez použitia toxických chemikálií.
Kind of project:APVV ()
Department:Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Project identification:APVT-20-033004
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2005
Project close date:31. 12. 2007
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0