18. 9. 2019  19:51 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Aplikácia povrchovo textúrovaných tvárniacich nástrojov v praxi

Garant: Ing. Barbora Ludrovcová


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt priamo nadväzuje na výskumné výsledky z projektov Mladý výskumník 2016 a 2017, kde bol skúmaný vplyv povrchovej textúry vytvorenej na aktívnej časti tvárniaceho nástroja určeného na operácie plošného tvárnenia-CNC rotačného kovotlačenia s minimálnym množstvom maziva, ako jednej z metód modifikácie tribologických pomerov na rozhraní povrchu tvárniaceho nástroja a tvárneného materiálu. Skúmaná povrchová textúra, pozostávajúca z pravidelne usporiadaných priehlbín tvaru guľového odseku s rozmermi na úrovni mikrometrov, sa na tvárniacom nástroji vyrobila prostredníctvom technológie laserového mikroobrábania (LST - Laser Surface Texturing), použitím pulzného nanosekundového vláknového lasera. Analyzovaný bude vplyv povrchovo modifikovaného tlačného nástroja na vybrané charakteristiky výtvarkov vyrobených z ťažnej ocele technológiou rotačného kovotlačenia: konkrétne výšku výtvarkov, hrúbku stien výtvarkov, uhla odpruženia, povrchovú drsnosť, mikrotvrdosť podpovrchových vrstiev a prechodový polomer medzi stenou a spodnou podstavou výtvarku.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APPLE2
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:20. 03. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Barbora Ludrovcovázodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Martin Frnčík, PhD.spoluriešiteľ