17. 10. 2019  13:31 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium transformačných procesov v rýchlo stuhnutých polykomponentných viacfázových zliatinách

Garant: prof. Ing. Peter Grgač, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Rýchle tuhnutie podchladených tavenín v nerovnovážnych podmienkach sa využíva vo viacerých moderných technológiách výroby vysokolegovaných zliatin a superzliatin. Základom týchto postupov je výroba rýchlostuhnutých práškov pomocou rozstrekovania prúdu taveniny inertným plynom. V závislosti od chemického zloženia zliatiny, veľkosti rýchlostuhnutej častice a podmienok jej ochladzovania sa tvoria variabilné metastabilné viacfázové solidifikačné mikroštruktúry, ktoré sa v procesoch kompaktácie kvantitatívne a kvalitatívne menia. Projekt je orientovaný na detailné štúdium primárnych metastabilných štruktúr a ich transformácie v tepelných a tepelno-deformačných kompaktačných procesoch polykomponentných vysokolegovaných technických zliatin s intermediárnymi fázami solidifikačného pôvodu. Hlavným zámerom projektu je na základe experimentálneho štúdia a teoretických výpočtov vytvoriť súbor vzájomne nadväzujúcich poznatkov, umožňujúcich detailný popis transformačných procesov pri výrobe a technologickom spracovaní vysokolegovaných zliatin na báze železa a niklus cieľom prispieť k optimalizácii ich chemického zloženia, parametrov ich výroby a nadväzujúceho technologického spracovania.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra materiálového inžinierstva (UMAT MTF)
Identifikácia projektu:1/3190/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.zodpovedný riešiteľ