23. 10. 2019  12:29 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh vibračného systému pre ultrazvukom podporované technologické procesy Akronym

Garant: Ing. Štefan Šimon


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na návrh mechanickej časti vibračného systému pre ultrazvukom podporované technologické procesy - UPTP (obrábanie, vŕtanie, brúsenie atď.), ktoré nachádzajú aplikáciu pri spracovaní ťažko-obrobiteľných materiálov. Mechanická časť vibračného systému zabezpečuje transformáciu elektrického signálu na mechanické kmitanie s vysokou frekvenciou (20 kHz a viac) a prenos mechanických kmitov na nástroj vykonávajúci technologický proces. Efektivita a kvalita UPTP závisia na parametroch kmitania nástroja - amplitúda a frekvencia. Hlavným cieľom je preto vytvoriť relevantné počítačové modely mechanickej časti vibračného systému a na základe výsledkov počítačových simulácií analyzovať jeho vlastnosti. Na poznatky získané z týchto simulácií budú nadväzovať ďalšie výskumné aktivity, ktoré budú viesť k návrhu vibračného systému s adaptívnym autorezonančným riadením pre UPTP.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:VS-UPTP
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:20. 03. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Štefan Šimonzodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor