Aug 22, 2019   7:09 a.m. Tichomír
Academic information system

Projects


Digitálne úložisko knižnice

Supervisor: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Prudký rozvoj internetu a informačných technológií ponúka knižniciam nový priestor na vytváranie služieb s pridanou hodnotou. Do popredia sa dostávajú služby spojené so sprístupňovaním e-kníh, pokrytie priestorov knižníc wifi pripojením, zabezpečenie dostupnosti, príp. zdieľanie elektronických informačných zdrojov a pod. Digitálny svet, ochrana a uchovávanie intelektuálneho kapitálu inštitúcie sú jednoznačnými dôvodmi pre budovanie digitálnych knižníc, prevádzanie knižničných zbierok do digitálnej podoby. Znamená to sprístupnenie svojich fondov už nielen ako záznamov o knihách a knižničných zbierkach, ale sprístupnenie plných textov v elektronickej podobe tvorbou digitálnych objektov. S tým súvisí i zabezpečenie technického vybavenia knižníc a úložísk na serveroch v súvislosti s tvorbou digitálnej knižnice. Cieľom projektu je získanie zariadení (skenery a diskové pole) na podporu budovania digitálneho úložiska výstupov vedecko-výskumnej činnosti so zámerom vybudovať inštitucionálny repozitár v digitálnej forme prepojený na integrovaný informačný systém evidencie výstupov vedecko-výskumnej činnosti organizácie s príslušnou kvalitou zabezpečenia ochrany a archivácie výsledkov.
Kind of project:-- Iný domáci -- ()
Department:Division of Knowledge Management (MTF)
Project identification:18-511-03971
Project status:Not approved
Project start date :01. 07. 2018
Project close date:15. 12. 2018
Number of workers in the project:4
Number of official workers in the project:4

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Mgr. Katarína Kalivodováspoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Matej Hýrošspoluriešiteľ