18. 9. 2019  20:04 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Akvizičný program na podporu výskumu a vzdelávania

Garant: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:MTF STU v Trnave bola zaradená medzi výskumné fakulty univerzitného typu s odsúhlasením nových študijných programov ako napr. Integrovaná bezpečnosť, Mechatronika v technologických zariadeniach, Výrobné technológie a výrobný manažment, ďalšie programy zamerané na špeciálne technológie, materiály, ale i otázky manažmentu v priemysle. Na fakulte pribudli laboratória pre materiálový výskum či automatizáciu, ktoré priniesli inovácie do študijných programov fakulty. Akvizičný program akademickej knižnice má v prioritách zabezpečiť literatúru na študijné programy fakulty v súlade s jej profilom tak, aby sa stali účelnou podporou vzdelávania a výskumu. Znalostná knižnica založená na zvýšenom využívaní poznatkov vytvára pridanú hodnotu v cieľových aktivitách inštitúcie a nadobúda vlastnosti komodít, ktoré efektívnym spôsobom kreujú jej prostredie. Úlohou informačného zabezpečenia oblastí výskumu a vzdelávania v akademickom prostredí je poskytovanie literatúry cieľovej skupine. Akademické knižnice ako tradičné informačné inštitúcie na univerzitách podporujú predovšetkým dve základné funkcie univerzity – výskum a výučbu. Skladbou svojich služieb zatraktívňujú ponuku vzdelávania a výskumu. Každé vzdelávanie i výskum však musia byť podporené kvalitnou literatúrou a zdrojmi, ktoré im zabezpečuje práve akademická knižnica. Premysleným akvizičným programom sa knižnice stávajú súčasťou vzdelávacej a výskumnej základne školy.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Odbor poznatkového manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:18-513-03975
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2018
Dátum ukončenia projektu:15. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Iveta Hrubšováspoluriešiteľ