17. 8. 2019  17:42 Milica
Akademický informačný systém

Projekty


Určovanie charakteristík presnosti výrobných zariadení, ich produktov a neistoty ich merania.

Garant: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Trojročný projekt v prvej, teoretickej časti analyzuje metódy merania presnosti a určovania neistotoy merania obrábacích strojov so zvláštnym zameraním na obrábacie centrá sústružníckeho a frézarského typu. Ide o všetky známe metódy, od tradičných predpisov koncernu TST, cez normalizované, po metódy využívajúce novú meraciu techniku. Závery získané analýzou aplikuje v druhej časti na meranie presnosti a určovania neistotoy meraniaobrábacích centier sústružníckeho a frézarského typu, ktoré sú k dispozícii na riešiteľskom pracovisku, s využitím disponibilnej meracej techniky a ďalšej meracej techniky, ktorá sa plánuje zakúpiť v období riešenia prvej časti projektu. Experimenty v oblasti merania budú exaktne vyhodnotené s cieľom získania nových poznatkov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
Identifikácia projektu:1/3162/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Augustín Görög, PhD.zodpovedný riešiteľ