May 25, 2019   7:07 a.m. Urban
Academic information system

Projects


Investigation of new active lead-free solder alloy for space industry applications

Supervisor: Ing. Igor Kostolný, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Tento projekt je predmetom analýzy novej spájkovacej zliatiny ako možného kandidáta pre aplikácie v kozmickom prostredí. Navrhovaná spájka a jej chemické zloženie bude podliehať podmienkam na nízky koeficient tepelnej rozťažnosti a rovnako aj na podmienku odolnosti voči kozmickému žiareniu a radiácii. Na základe rozsiahlej literárnej rešerše bude navrhovaná spájka na báze In s prídavkom Au, prípadne ďalším tretím prvkom na zlepšenie mikroštruktúry a stability spájky. Projekt je zameraný na návrh a výrobu novej spájkovacej zliatiny a základný výskum jej vlastností,ktorý sa bude realizovať na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave.
Kind of project:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Department:Institute of Production Technologies (MTF)
Project identification:SPAJKA
Project status:Successfully completed
Project start date :16. 04. 2018
Project close date:31. 12. 2018
Number of workers in the project:5
Number of official workers in the project:4

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Igor Kostolný, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Urminský, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor