Oct 15, 2019   6:11 p.m. Terézia
Academic information system

Projects


Modifikácie vlastností skiel pre fotoniku implantáciou prvkov vzácnych zemín

Supervisor: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cieľom projektu je štúdium zmien štruktúry špeciálnych skiel vo vzťahu k ich fyzikálnym vlastnostiam, najmä vlastnostiam dôležitým pre ich praktické aplikácie. Máme tiež v úmysle venovať sa možnostiam formovania nanoštruktúr v sklách a to v režime individuálnej prípravy sklených vzoriek. Z prehľadu najnovších publikačných výstupov na túto tému v medzinárodných vedeckých časopisoch vyplýva, že naše vedecké ciele sú aktuálne a ich dôsledná implementácia by mohla prispieť k medzinárodnému úsiliu venovanému skúmaniu týchto materiálov. Toto úsilie je v konečnom dôsledku zamerané na vývoj nových elektronických prvkov. Parciálne ciele projektu je možné zhrnúť do nasledovných oblastí: A.) Príprava a určenie základných charakteristík nových typov skiel a sklo-keramických materiálov na báze chalkogenidov a oxidov ťažkých kovov dopovaných prvkami vzácnych zemín s využitím iónovej implantácie. B.) Určenie vzájomného vzťahu medzi úžitkovými charakteristikami skiel a technologickými parametrami pri ich príprave, ako aj vzťahu medzi štruktúrou skiel a ich fyzikálnymi vlastnosťami.
Kind of project:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Department:Institute of Materials (MTF)
Project identification:SKLÁ PRE FOTONIKU
Project status:Successfully completed
Project start date :16. 04. 2018
Project close date:31. 12. 2018
Number of workers in the project:8
Number of official workers in the project:7

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ