20. 10. 2019  18:21 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Modifikácie vlastností skiel pre fotoniku implantáciou prvkov vzácnych zemín

Garant: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je štúdium zmien štruktúry špeciálnych skiel vo vzťahu k ich fyzikálnym vlastnostiam, najmä vlastnostiam dôležitým pre ich praktické aplikácie. Máme tiež v úmysle venovať sa možnostiam formovania nanoštruktúr v sklách a to v režime individuálnej prípravy sklených vzoriek. Z prehľadu najnovších publikačných výstupov na túto tému v medzinárodných vedeckých časopisoch vyplýva, že naše vedecké ciele sú aktuálne a ich dôsledná implementácia by mohla prispieť k medzinárodnému úsiliu venovanému skúmaniu týchto materiálov. Toto úsilie je v konečnom dôsledku zamerané na vývoj nových elektronických prvkov. Parciálne ciele projektu je možné zhrnúť do nasledovných oblastí: A.) Príprava a určenie základných charakteristík nových typov skiel a sklo-keramických materiálov na báze chalkogenidov a oxidov ťažkých kovov dopovaných prvkami vzácnych zemín s využitím iónovej implantácie. B.) Určenie vzájomného vzťahu medzi úžitkovými charakteristikami skiel a technologickými parametrami pri ich príprave, ako aj vzťahu medzi štruktúrou skiel a ich fyzikálnymi vlastnosťami.
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:SKLÁ PRE FOTONIKU
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:16. 04. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ