18. 10. 2019  13:29 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum a aplikácie metód štrukturálnej dynamickej modifikácie štrukturálnych prvkov technologických zariadení

Garant: doc. Ing. Milan Naď, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Neustále sa zvyšujúce požiadavky na efektivitu a optimalizáciu vo výrobno-technologických procesoch výrazne zvyšujú tlak na implementáciu inovatívnych prístupov pri návrhu technologických zariadení, resp. pri realizácii špecifických technologických procesov. Tieto prístupy využívajú pre splnenie cieľových požiadaviek aplikáciu nekonvenčných fyzikálnych javov a postupov. Mechanické subsystémy výrobno-technologických zariadení sa vyznačujú konštrukčnou zložitosťou a rozmanitým štrukturálnym usporiadaním. V súvislosti s výkonovými parametrami potrebnými na vykonávanie požadovaného výrobno-technologického procesu sú technologické zariadenia v určitých špecifických prevádzkových režimoch vystavené pôsobeniu nežiaducich účinkov (kmitanie, hluk), ktoré je nevyhnutné eliminovať. Na druhej strane pri realizácii mnohých progresívnych technologických procesov (ultrazvukové, ultrazvukom podporované) je potrebné dosiahnuť extrémne parametre (napr. stav rezonancie) správania sa technologického systému. Hlavným cieľom projektu je výskum a aplikácia metód štrukturálnej dynamickej modifikácie aplikovaných pri návrhu výkonových mechanických subsystémov technologických zariadení. Podstatné je zabezpečiť požadované cieľové správania sa technologických zariadení, resp. umožniť riadenú zmenu správania sa mechanických subsystémov pomocou modifikácie relevantných štrukturálnych parametrov. Budú formulované metódy a postupy, ktoré na základe modifikácie štrukturálnych parametrov, t.j. pomocou konštrukčných, resp. technologických úprav, zabezpečia optimálny priebeh technologického procesu, zvyšovanie výkonnosti a efektivity technologických zariadení.
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:SDM-SP
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:16. 04. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Milan Naď, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Ladislav Rolník, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Štefan Šimonspoluriešiteľ
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Štefan Hajdu, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lenka Kolíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Labašová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tibor Nánási, CSc.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor