23. 10. 2019  20:55 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Vzťah eliptická krivka-elipsa z pohľadu vybraných diferenciálnych rovníc a geometrického dizajnu virtuálneho modelu robogami

Garant: RNDr. Iveta Markechová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Eliptická krivka a elipsa sú dve rôzne rovinné krivky, ktoré spolu nesúvisia (viď grafická príloha). Eliptická krivka (ELIKR) je ikonou kryptografie a tzv. jednocestnosti/nevratnosti. Elipsa (ELIP) predstavuje v mechanike obraz periodického deja. V roku 2014 bol na UIAM pomocou metód počítačovej geometrie vygenerovaný unikátny 3D objekt obsahujúci súčasne aj ELIKR, a tiež ELIP, teda fenomén nevratnosti a periodickosti zároveň (viď grafická príloha). Správa o tomto objekte bola publikovaná. V spolupráci s UMAT a UVTE bol na základe matematickej reprezentácie páru translačných plôch rovinovo symetrických, s elipsou ako ich priesečnicou, vygenerovaný formát pre 3D tlačiareň a fyzický model čarokrásneho objektu eliptická krivka-elipsa (ELIKR-ELIP) bol reálne vytlačený (viď fotografiu objektu v grafickej prílohe). Existencia fyzikálnej reprezentácie tohoto jedinečného útvaru bola diskutovaná s viacerými odborníkmi (doc. Marián Fecko (FMFI UK), prof. Julien Clinton Sprott (Univerzita Wisconsin, Madison, USA), prof. Ian Stewart (Univerzita Warwick, Anglicko)): je ťažké reverzne dešifrovať z matematického objektu jeho praktickú aplikáciu, ak objekt nebol odvodený z fyzikálneho kontextu. Do tejto čiernej skrinky by mohli vniesť nové poznanie algebrická geometria v superpozícii s teóriou dynamických systémov. Prítomnosť elipsy v akomkoľvek kontexte poukazuje na možnú familiárnosť a) s netlmeným harmonickým oscilátorom – riešením lineárnej diferenciálnej rovnice druhého rádu, b) so superpozíciou kmitavých pohybov a pod. A tak aj v situácii neprebádaného, ale existujúceho vzťahu elipsy a eliptickej krivky. Pojem robogami – vo Wikipédii zatiaľ nezaznamenaný, existuje zhruba päť rokov, označuje rekonfigurovateľného origami robota. Výrazný prínos v jeho racionálnej popularizácii skrze vývoj a širokospektrálne aplikácie spravilo Laboratórium informatiky a umelej inteligencie (CSAIL) na MIT a s nimi spolupracujúce pracoviská. Je dobrou správou, že v rámci doterajšieho výskumu vzťahu eliptická krivka-elipsa (ELIKR-ELIP) na UIAM sa aspoň ako parciálna výzva vyskytla možnosť skúmať geometrický dizajn virtuálneho modelu robogami, v podmienkach prostredia aplikácie MuPAD, do verzie 2015b prístupného cez MATLAB.
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:ELIKRELIP
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:16. 04. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
PaedDr. Janette Kotianová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Hana Stúpalová, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Iveta Markechová, CSc.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Zuzana Červeňanskáspoluriešiteľ