May 25, 2019   8:55 p.m. Urban
Academic information system

Projects


Investigation of the effect of sub-zero treatment in liquid

Supervisor: Ing. Jana Ptačinová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Hlavným cieľom projektu je stanovenie zmien v mikroštruktúre a mechanických vlastnostiach vybranej Cr-V ledeburitickej ocele pri použití teploty kryogénneho spracovania -269 °C, tj. teplote varu tekutého hélia. Ako experimentálny materiál bude použitá komerčne dostupná Cr-V ledeburitická oceľ vyrábaná práškovou metalurgiou. V rámci projektu bude skúmaný vplyv kryogénneho spracovania a režimov popúšťania (pri zachovaní konštantných podmienok austenitizácie a kalenia) na také dôležité charakteristiky ako mikroštruktúra, tvrdosť, pevnosť pri trojbodovom ohybe a lomová húževnatosť. Výsledky budú následne porovnané s predošlými výskumami, pri ktorých boli vzorky kryogénne spracované pri teplotách -196 °C, -140°C a -75 °C, čo umožní stanoviť optimálnu teplotu procesu zmrazovania. V projekte budú použité viaceré experimentálne techniky, ako napríklad skenovacia elektrónová mikroskopia, transmisná elektrónová mikroskopia a röntgenová difrakčná analýza, čo umožní dosiahnuť hlavný cieľ projektu.
Kind of project:Excelentné tímy mladých výskumníkov ()
Department:Institute of Materials (MTF)
Project identification:SZTHE
Project status:Not approved
Project start date :01. 05. 2018
Project close date:30. 04. 2020
Number of workers in the project:5
Number of official workers in the project:5

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Jana Ptačinová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Juraj Ďuricaspoluriešiteľ
Ing. Matej Pašák, PhD.spoluriešiteľ