23. 10. 2019  11:54 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum vplyvu kryogénneho spracovania v tekutom héliu na štruktúru a vlastnosti nástrojovej ocele

Garant: Ing. Jana Ptačinová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je stanovenie zmien v mikroštruktúre a mechanických vlastnostiach vybranej Cr-V ledeburitickej ocele pri použití teploty kryogénneho spracovania -269 °C, tj. teplote varu tekutého hélia. Ako experimentálny materiál bude použitá komerčne dostupná Cr-V ledeburitická oceľ vyrábaná práškovou metalurgiou. V rámci projektu bude skúmaný vplyv kryogénneho spracovania a režimov popúšťania (pri zachovaní konštantných podmienok austenitizácie a kalenia) na také dôležité charakteristiky ako mikroštruktúra, tvrdosť, pevnosť pri trojbodovom ohybe a lomová húževnatosť. Výsledky budú následne porovnané s predošlými výskumami, pri ktorých boli vzorky kryogénne spracované pri teplotách -196 °C, -140°C a -75 °C, čo umožní stanoviť optimálnu teplotu procesu zmrazovania. V projekte budú použité viaceré experimentálne techniky, ako napríklad skenovacia elektrónová mikroskopia, transmisná elektrónová mikroskopia a röntgenová difrakčná analýza, čo umožní dosiahnuť hlavný cieľ projektu.
Druh projektu:Excelentné tímy mladých výskumníkov ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:SZTHE
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 05. 2018
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2020
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Jana Ptačinová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Juraj Ďuricaspoluriešiteľ
Ing. Matej Pašák, PhD.spoluriešiteľ