25. 8. 2019  21:52 Ľudovít
Akademický informačný systém

Projekty


Inovácia vzdelávacieho programu v študijnom programe Mikroelektronika so zameraním na základné predmety bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, s dôrazom na progresívne mikro-, opto- a nanoelektronické technológie

Garant: prof. Ing. Otto Csabay, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Inovácia vybraných predmetov v študijnom programe Mikroelektronika na FEI STU v bakalárskom a inžinierskom štúdiu odboru Elektronika, so zohľadnením nového modelu dvojstupňového štúdia v prezenčnej a dištančnej forme, využitím nových pedagogických prístupov a nových technológií - eLearning, "blended learning" (kombinované štúdium), tímové projekty a individuálne projekty v rámci štandardnej výučby "face to face" (tvárou v tvár), individualizacia požiadaviek na študentov i učiteľov s podporou zakladania študentských tvorivých a vedeckých kolektívov. Vytvorenie predpokladov a tématických blokov pre celoživotné vzdelávanie a rekvalifikáciu.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:3/4009/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0