14. 10. 2019  10:52 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium neusporiadaných štruktúr nekovových materiálov vybranými fyzikálnymi metódami

Garant: prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Na základe presných meraní vybraných fyzikálnych vlastností charakterizovať vnútorné usporiadanie vybraných druhov nekovových materiálov (špeciálne sklá určené ako aktívne a pasívne prvky v infračervenej oblasti spektra, kaučukové zmesi pre prípravu automobilových gúm). Uvedené poznatky využiť pri optimalizácii zloženia aj jednotlivých parametrov technológie prípravy uvedených materiálov. Postup možno v stručnosti zhrnúť na popis fyzikálnych vlastností, najdenie korelácií medzi dosiahnutými hodnotami meraných fyzikálnych vlastností a parametrami vnútorného usporiadania, overenie získaných poznatkov použitím aj iných metód, zhodnotenie výsledkov, návrh riešení, prípadná optimalizácia rozhodujúcich parametrov, záver.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-20-043505
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva