22. 11. 2019  18:39 Cecília
Akademický informačný systém

Projekty


Monitorovanie pretvorení stavebných objektov a lokálnych geodynamických procesov automatizovanými meracími systémami.

Garant: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na: - prehĺbenie teoretických a praktických poznatkov automatizovaného zberu 3D údajov (automatizované meracie systémy) s dôrazom na metódy digitálnej fotogrametrie a aplikovanej geodézie, - unifikáciu meraní automatizovanými meracími systémami (globálny polohový systém, digitálna fotogrametria, robotizované univerzálne meračské stanice, laserové meracie systémy) so zameraním sa na ich presnosť, ako aj na synchronizáciu ich zberu uvedenými systémami, - výhody a nevýhody použitia automatizovaných meracích systémov, monitorovaním stavebných objektov (priestorové posuny, pretvorenia) a geodynamických procesov (stabilita a intenzita zvetrávania horninových masívov) na vybraných zosuvných lokalitách a stavebných objektoch v SR.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Identifikácia projektu:1/4206/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0