22. 10. 2019  23:09 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Príprava a fyzikálne vlastnosti bezolovnatých spájok

Garant: prof. RNDr. Milan Ožvold, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je získať nové základné poznatky o bezolovnatých spájkach ako spájkovacieho materiálu. Práca sa bude týkať fyzikálnych, metalurgických a čiastočne mechanických vlastností. Z hľadiska osobitného významu súčasného využívania spájok v elektronickom priemysle najdôležitejšie sú tieto štyri fyzikálne vlastnosti: teplota tavenia, elektrická vodivosť, tepelná vodivosť a povrchové napätie. Povrchové napätie roztavenej spájky je základný parameter ovplyvňujúci zmáčavosť a teda spájkovateľnosť. Zmáčavosť a procesy sprevádzajúce zmáčanie spájkovacou zliatinou sú ovplyvnené reakciami na rozhraní a rastom intetmetalických fáz medzi spájkou a kovovým podkladom.Cieľom je stanoviť vzťah medzi (mikro) štruktúrou a vlastnosťami a potenciálnou spoľahlivosťou bezolovnatých spájok.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra materiálového inžinierstva (UMAT MTF)
Identifikácia projektu:1/3032/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. RNDr. Milan Ožvold, CSc.zodpovedný riešiteľ