20. 6. 2019  16:10 Valéria
Akademický informačný systém

Projekty


Zvýšenie adaptability a praktickej pripravenosti absolventov študijného programu tvárnenie pre súčasnú prax

Garant: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom predkladaného projektu je budovanie virtuálneho laboratória slúžiaceho pre výuku novou technológiou. Laboratórium bude slúžiť ako veľmi efektívny a názorný prostriedok v procese získania odborných znalostí. Výhodou projektu pre študentov je získanie vedomostí v študijnom odbore ako i osvojenie si internetovej gramotnosti.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:3/416/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva