19. 10. 2019  3:46 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Biochemické a genetické aspekty stárnutia a bunkovej smrti vláknitých húb.

Garant: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá problémom starnutia vláknitých húb patriacich medzi asexuálne huby (Fungi imperfecti, deuteromycéty) v submerznej a povrchovej kultúre. Tieto huby v povrchovej kultúre unikajú starnutiu aktiváciou genetického programu, ktorý vedie ku tvorbe konídií (asexuálnych spór). V submerznej kultúre, kedy je konidiácia značne inhibovaná, alebo za podmienok, ktoré zabraňujú konidiácii aj v povrchovej kultúre, sa mechanizmy starnutia prejavujú. Vláknité huby sú zároveň unikátnymi modelmi, v ktorých organizme sa nachádzajú (z hľadiska veku) staré i mladé bunky. Experimentálnou stratégiou, ktorá by mala potvrdiť existenciu takýchto mechanizmov a umožniť ich analýzu, je porovnanie relevantných biochemických, genetických a morfologických zmien v povrchovej a submerznej kultúre vybraných mikroorganizmov a ich nekonidiujúcich mutantov. Ako experimentálne modely budú študované deuteromycéty Trichoderma viride a Aspergillus nidulans.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Oddelenie biochémie a mikrobiológie (ÚBM FCHPT)
Identifikácia projektu:APVT- 20-003904
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0