18. 9. 2019  23:52 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Architektonické dedičstvo a turizmus. Teoretické a koncepčné hľadiská implementácie novej funkcie do štruktúr architektonického dedičstva a ich optimalizácia na príklade turizmu

Garant: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt rieši principiálne nový model implementácie nových funkcií do dochovaných štruktúr architektonického dedičstva. Využívanie kultúrneho dedičstva (v tom aj architektonického) pre aktuálne funkcie súčasnej spoločnosti ? to je jedna z principiálnych požiadaviek modernej pamiatkovej starostlivosti formulovaných na medzinárodnej úrovni. Súčasne platí podmienka zachovania kultúrnych (nielen výtvarných) hodnôt dedičstva. V teórii pamiatkovej starostlivosti sa tento vzťah uvažuje ako automaticky fungujúci, Realita je odlišná: proces implementácie nových funkcií je intuitívny, náhodný, nerešpektujúci objektívne korelačné vzťahy. Modelovým príkladom novej funkcie je turizmus. Projekt iniciuje aktivizáciu dosiaľ nevyužitej kapacity vzájomne sa podporujúcich korelačných vzťahov (čo si vzájomne môžu ponúknuť namiesto čo kto z druhého vytiahne) na dosiahnutie obojstranne vyhovujúceho spolupôsobenia. Model rešpektuje špecifické charakteristiky rôznych typov architektonického dedičstva v rôznom prostredí. Optimalizačný postup implementácie je možné analogicky aplikovať aj pre iné funkcie.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra ochrany a tvorby v pamiatkovom prostredí (UA2 FA)
Identifikácia projektu:1/3300/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0