18. 9. 2019  20:16 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Budovanie vedeckovýskumného a pedagogického centra Prevody a prenosy.

Garant: doc. Ing. Jozef Mudrik, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je vytvorenie certifikovaného laboratória s univerzálnym zariadením pre výskum a skúšanie pohonov pri rozličných režimoch zaťaženia materiálov a druhov použitých mazív.Laboratórium bude možné využiť pri príprave študentov a doktorandov v študijných programoch Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Inžinierstvo životného prostredia, Výrobné zariadenia a systémy, Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle a Časti a mechanizmy strojov.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky (MTF)
Identifikácia projektu:3/4154/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Jozef Mudrik, CSc.zodpovedný riešiteľ