21. 11. 2019  16:36 Elvíra
Akademický informačný systém

Projekty


Detailné štúdium morfológie flickeringu akréčnych systémov a identifikácia zdroja

Garant: Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je štúdium rýchlych stochastických oscilácií generovaných pri akrécii hmoty v kozmických objektoch, kde hlavným hnacím mechanizmom je akrécia prostredníctvom disku, t.j. (v prípade nášho aktuálneho zamerania) kataklizmatické interagujúce dvojhviezdy s bielym trpaslíkom, röntgenové dvojhviezdy s čiernou dierou, alebo aktívne galaktické jadrá so supermasívnou čiernou dierou v centre. Toto stochastické mihotanie (tzv. flickering) nepochádza iba z jedného zdroja a má komplikovanú morfológiu. Navrhovaný projekt má za cieľ študovať frekvenčné spektrum oscilácií a ich typický profil záblesku za účelom identifikácie zdroja. Keďže všetky spomenuté objekty majú rovnaký fyzikálny objekt alebo proces ako hlavný motor, tak aj morfológia flickeringu musí niesť spoločné prvky. Našim cieľom je hľadanie týchto spoločných charakteristík a vytvorenie komeplexnej predstavy flickeringu pre všetky objekty. Na tento účel využijeme kvalitné, rozsiahle a multifrekvenčné data z kozmických misií ako Kepler a XMM-Newton.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0230/19
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ