16. 12. 2019  13:51 Albína
Akademický informačný systém

Projekty


Zlepšenie bezpečnosti priemyselných chemických procesov pomocou virtuálneho dynamického simulátora.

Garant: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Účinnosť ľubovoľnej metódy používanej na identifikáciu rizika chemických procesov v industriálnych merítkach ovplyvňuje bezpečnosť a ekonomiku procesu. Na dosiahnutie maximálnej bezpečnosti pri minimálnych nákladoch je potrebné použiť moderné, ale predovšetkým realistické analýzy nebezpečenstva, pretože neustále narastá komplexnosť a integrita chemických procesov. Cieľom projektu je aplikovať vyvinutý integrovaný simulačný program pre posúdenie nebezpečenstva založený na deterministickom modelovaní procesu, ktorý navrhla naša výskumná skupina v predchádzajúcom projekte, na reálnom chemickom procese. Navrhuje sa vytvorenie virtuálneho dynamického simulátora reálneho chemického procesu, ktorý by bol využitý na predikciu možných havárií a prevádzkových problémov počas nábehu, prevádzky a aj odstávky tohto procesu. Navrhnutý prístup prispeje k veľmi efektívnemu spôsobu vypracovania bezpečných prevádzkových postupov riadenia zvoleného chemického procesu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikácia projektu:1/4447/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0