14. 12. 2019  11:00 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Projekty


Modelovanie nových funkčných materiálov z prvých princípov

Garant: doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zameriava na rozšírenie poznatkov o technologicky dôležitých systémoch s prechodnými kovmi a lantanoidmi, predpovedaním ich vlastností a cieleným návrhom nových, doteraz neznámych fáz s využitím teoretických prístupov založených na kvantovo-mechanickom modelovaní na atómovej škále, evolučných algoritmov a priamej fonónovej metódy. Skúmané systémy budú zahŕňať nové elektronické materiály pre technológie spintroniky, multiferoík a supravodičov. Táto štúdia umožní navrhnúť efektívnejšie a technologicky atraktívne štrukturálne formy novo predpovedaných fáz s kovovými prvkami naladených na danú funkčnosť v prístupných tlakových a teplotných rozsahoch.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0223/19
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2022
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD.zodpovedný riešiteľ
RNDr. Andrej Antušek, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Martin Šulka, PhD.spoluriešiteľ