18. 6. 2019  5:27 Vratislav
Akademický informačný systém

Projekty


Modelovanie disperzie nebezpečných látok v atmosfére pomocou CFD prístupu.

Garant: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Matematické modelovanie disperzie nebezpečných látok v atmosfére je nutnou súčasťou pri posudzovaní rizika chemickej prevádzky. Pomáha pri predpovediach možných následkov na zamestnancov a obyvateľstvo v okolí podniku, takže môžeme následnými opatreniami zabrániť resp. zmierniť možné následky. Matematický model disperzie, ktorý sa použije musí zohľadniť veľké množstvo informácií o polohe, terénnych podmienkach, meteorologických podmienkach, fyzikálno-chemických vlastnostiach uniknutých látok.Cieľom projektu je s použitím teoretických poznatkov a príslušného matematického aparátu získať virtuálny pohľad na disperziu nebezpečnej látky a zmesi v reálnom prostredí a v reálnom čase. Týmto moderným softvérovým balíkom bude potom možné simulovať následky úniku v reálnom 3D prostredí a tým trénovať zásohové jednotky, pracovníkov podniku ale aj civilistov žijúcich v blízkosti podniku.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikácia projektu:APVV ? 0492-06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 02. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0