18. 9. 2019  19:35 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza nosných konštrukcií vystavených mimoriadnym dynamickým zaťaženiam

Garant: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt prispeje k rozšíreniu doterajších poznatkov v oblasti nelineárnej dynamickej odozvy stavebných konštrukcií. Na základe experimentálnych poznatkov sa stanovia vstupné parametre výpočtov predovšetkým oceľových konštrukcií s netuhými uzlami. Kombináciou numerických a experimentálnych postupov budú spresnené vstupné parametre pre dynamickú odozvu konštrukcií. Pozornosť bude sústredená na nosné konštrukcie budov, mostov a technologických objektov z hľadiska návrhu nosného systému odolného voči mimoriadnym návrhovým situáciám (seizmické účinky, výbuchy, nárazy vozidiel, náhla zmena konštrukčného systému, atd.) V ďalšej časti projektu je dôraz kladený na porovnanie zmien v návrhu nosných konštrukcií v súvislosti so zavádzaním európskych noriem. Príprava vhodných porovnávacích štúdií pre posúdenie dopadov aplikovanianajnovších EN v oblasti dynamiky stavebných konštrukcií.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Identifikácia projektu:1/0573/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0