26. 6. 2019  14:02 Adriána
Akademický informační systém

Projekty


Modernizácia výučby v oblasti technológií spájania konštrukčných materiálov

Garant: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na návrh a realizáciu nového konceptu tvorby študijnej literatúry s ohľadom na požiadavky a očakávania súčasnej mladej generácie (generácia Z). Navrhovaný koncept bude podporovať implementáciu multimediálneho obsahu, ktorý výrazným spôsobom pomáha uľahčiť pochopenie danej problematiky a reflektuje behaviorálne charakteristiky mladej generácie, ktorá je bytostne spätá s internetovým obsahom a sociálnymi sieťami. Koncept vychádza z tvorby databázy informácií z oblasti progresívneho spájania materiálov, dostupnej online na jednom mieste. V každej téme bude rozpracovaný princíp technológie, popis zariadení, vysvetlenie parametrov príslušnej technológie, praktické aplikácie technológie a názorné ukážky vo forme animácií, videí a obrázkov.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:001STU-4/2019
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:7
Počet oficiálních pracovníků projektu:7

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Jozef Bárta, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Igor Kostolný, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Urminský, PhD.spoluriešiteľ