19. 10. 2019  17:23 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Inovácie procesov konštruovania pomocou makier VBA v CAD/CAE

Garant: Ing. Štefan Hajdu, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na inovovanie vybavenia laboratória o nové typy strojných súčiastok a zostáv vytvorených 3D tlačou, pre zepšenie technickej predstavivosti a zručností študentov v oblasti konštruovania a tvorby technickej dokumentácie. V rámci riešenia projektu bude vytvorené webové rozhrania, kde si študenti budú môcť prezerať interaktívnym spôsobom modely 3D súčiastok vytvorených v CAD/CAM/CAE systéme CATIA V5. Pripravené parametrické modely bude možné následne vytlačiť na 3D tlačiarni a poslúžia na cvičeniach ako študijne pomôcky, ktoré významnou mierou pomôžu študentom porozumieť princípu ortografického premietania súčiastok. Reálne vyhotovené funkčné modely kinematických sústav umožnia študentom intuitívne pochopiť funkcionalitu mechanizmov používaných v praxi. V nadväzujúcich predmetoch (MKP, ČaMS) bude možné analyzovať vytvorené súčiastky pomocou metódy konečných prvkov z hľadiska tepelného a mechanického namáhania v systémoch CATIA V5 a ANSYS. Cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu technických smerov inovatívnym prístupom k výučbe predmetov spojených s konštruovaním strojných zariadení. Ďalším cieľom je vytvoriť makrá v prostredí VBA na podporu automatizovaného procesu konštruovania strojných súčiastok v programe CATIA V5.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:032STU-4/2019
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:12

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Štefan Hajdu, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Lenka Kolíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jarmila Oravcová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ladislav Rolník, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Eva Babalová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Kraváriková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Milan Naď, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Eva Riečičiarová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Štefan Šimonspoluriešiteľ
Ing. Štefan Vrtielspoluriešiteľ