19. 6. 2019  8:49 Alfréd
Akademický informační systém

Projekty


Zvyšovanie profesijných kompetencií absolventov univerzitného vzdelávania v odbore Výrobné technológie implementovaním prvkov duálneho vzdelávania

Garant: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt rieši koncepčné, metodické a obsahové otázky edukácie na druhom stupni univerzitného vzdelávania v odbore Výrobné technológie s cieľom intenzívnejšieho rozvoja profesijných kompetencií absolventov a ich schopnosti plniť požiadavky modernej výrobnej praxe. Predpokladaným výstupom projektu je inovácia existujúceho modelu vzdelávania študentov študijného programu Obrábanie a tvárnenie, implementovaním prvkov duálneho a on-line asynchrónneho elektronického vzdelávania. Popri definovaní a overení metodiky a obsahovej náplne praktického vzdelávania v podmienkach priemyselných partnerov, výstupom projektu bude tiež integrovaný elektronický systém na edukáciu a riadenie, na prax orientovaných, vzdelávacích aktivít a vybudovanie podmienok na face-to-face laboratórnu výučbu so zameraním na rozvoj tvorivého riešenia reálnych, v praxi overiteľných úloh, z oblasti výrobných technológií a riadenia podnikových procesov so zohľadnením potreby rýchlej adaptácie absolventa na bilingválne prostredie firmy.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:022STU-4/2019
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:12
Počet oficiálních pracovníků projektu:12

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministrátor
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Dagmar Babčanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Buranský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Frnčíkspoluriešiteľ
Ing. Marcel Kuruc, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michaela Kritikos, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Barbora Ludrovcováspoluriešiteľ
Ing. Jana Samáková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.spoluriešiteľ