18. 9. 2019  19:42 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Asymetrická syntéza s využitím templátu pre kryštalizáciou indukovanú asymetrickú transformáciu (CIAT).

Garant: prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt je postavený na asymetrickej syntéze širokej škály rôznych syn-γ-hydroxy-α-aminokyselín a ich následnom využití v cielenej syntéze. Kľúčovým krokom je aza-Michaelova adícia v podmienkach kryštalizáciou-indukovanej asymetrickej transformácie (CIAT) využívajúca β-acylakrylový templát. Dôraz je kladený na štúdium a optimalizáciu podmienok CIAT s cieľom všeobecnej aplikovateľnosti.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikácia projektu:LPP-0238-06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 12. 2006
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0