18. 10. 2019  10:54 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Implantácia vysokých dávok prechodných kovov do polymérov

Garant: Ing. Pavol Noga, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt je založený na úspešnej bilaterálnej spolupráci, projekt č. SK-SRB-2016-0002, v rámci ktorého riešitelia predkladaného projektu po prvý krát demonštrovali možnosť tvorby chemickej väzby Au-C v polyetyléne (PE) počas implantácie . V tejto chemickej väzbe zlato naviazané na reťazec PE nahrádza vodík a v určitých prípadoch tiež prispieva k sieťovaniu PE reťazcov cez atóm zlata. Pokračujúci projekt sa sústredí na širší rozsah prechodných kovov implantovaných do PE, konkrétne Fe, Ni, Co, Ag a Au, kde očakávame silnú povrchovú plazmónovú rezonanciu (Ag, Au) ako aj magnetickú odozvu (Fe, Ni, Co), ktoré sú veľmi zaujímavé z hľadiska potenciálnych aplikácii optike, magnetických dátových médií či biosenzoroch. Predbežné výsledky PE implantovanom železom potvrdili magnetickú odozvu už pri dávkach implantácie okolo 2E17 ion/cm2. Spojenie experimentálneho vybavenia a teoretickej expertízy ATRI MTF STU a INS Vinča vytvára silnú ucelenú bázu pre výskum v tejto oblasti, ktorá obsiahne syntézu, analýzu a interpretáciu výsledkov, čo predkladatelia projektu v minulosti už preukázali.
Druh projektu:APVV - Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:SK-SRB-18-0046
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Pavol Noga, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
RNDr. Andrej Antušek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ľubomír Gabrišspoluriešiteľ
Ing. Veronika Malovcováspoluriešiteľ