16. 6. 2019  16:33 Blanka
Akademický informačný systém

Projekty


Molekulové mechanizmy pôsobenia nových liečiv ovplyvňujúcich oxidačný stres - významný etiopatogenetický faktor početných chorôb.

Garant: doc. Ing. Tibor Liptaj, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V predchádzajúcich projektoch VEGA (2/2054/22, 2/5010/5) sa pripravila séria pôvodných antioxidantov odvodených od pyridoindolu stobadínu. V súlade s teoretickými predpokladmi sa v exploratívnych štúdiach ukázalo, že viaceré z nových látok majú v porovnaní s materskou látkou vysokú antioxidačnú schopnosť, nízku akútnu toxicitu a sú bez niektorých nežiadúcich účinkov. Zistila sa schopnosť týchto látok chrániť nervové tkanivo proti poškodeniu spôsobenému hypoxiou a reoxygenáciou. Možno predpokladať, že farmaká s podobnými vlastnosťami by mohli byť cenným príspevkom ku farmakoterapii chorôb nervového systému, u ktorých sa predpokladá účasť oxidatívneho stresu. Súčasťou projektu je zavedenie integrovaného využívania dostupných i nových elektrofyziologických, behaviorálnych, biochemických, fyzikálnochemických, elektrochemických a morfologických postupov pri štúdiu CNS. Pomocou týchto metód sa okrem iného bude na pracoviskách FCHPT STU študovať poškodenia mozgu pri náhlej mozgovej príhode u pieskomila metódami nukleárnej magentickej rezonancie (MRI, NMR spektroskopia) a vykoná sa elektrochemická analýza mechanizmu účinku nových indolových antioxidantov s protektívnym pôsobením (cyklická voltampérmetria, ESR).
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Oddelenie NMR a hmotnostnej spektrometrie (ÚACH FCHPT)
Identifikácia projektu:APVV-51-017905
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:10. 10. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0